c

Šamorín čakajú bezpečnejšie križovatky

Tlačová správa 9.6.2015 12:00 CET

Doprava v meste Šamorín bude vďaka rekonštrukcii troch križovatiek plynulejšia a bezpečnejšia. Investorský projekt Slovenskej správy ciest financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v hodnote 496 200 eur bez DPH je už vo fáze realizácie. Dodávateľ stavby spoločnosť Skanska bude na dokončenie stavebných prác potrebovať približne deväť mesiacov, počas ktorých budú obmedzenia pre vodičov minimálne.

01

Cieľom projektu rekonštrukcie križovatiek v katastrálnom území mesta Šamorín je v prvom rade ich spriechodnenie, obzvlášť v čase dopravnej špičky, ale aj zvýšenie bezpečnosti dopravy a zlepšenie kvality vozovky. Rekonštrukcia sa týka troch nasledujúcich samostatných križovatiek:

  • križovatka cesty prvej triedy I/63 a cesty tretej triedy III/06311 v smere na Kráľovianky,
  • križovatka cesty prvej triedy I/63 a cesty tretej triedy III/0638 v smere na Bučuházu,
  • Križovatka cesty prvej triedy I/63 a cesty a miestnej komunikácie Pomlejskej cesty.

„V spomínaných križovatkách budú vybudované radiace pruhy pre odbočenie vľavo. V križovatke v smere do Bučuházy vznikne ostrovček oproti ľavej odbočke, budú zrekonštruované autobusové zastávky a dobudované chodníky od zastávky po priechod pre chodcov tak, aby bolo chodcom umožnené pohybovať sa po chodníku na oboch stranách vozovky. Rovnako ako v prípade križovatky v smere na Kráľovianky bude potrebné pre úpravu križovatky rozšírenie vozovky. Križovatku Bratislavská/Pomlejská čakajú zmeny v podobe opravy odvodnenia komunikácie alebo rekonštrukcie svetelnej signalizácie. V okolí križovatky sa upravia miestne komunikácie vrátane vjazdu na parkovisko, posunie sa priechod pre chodcov a pribudnú nové obrubníky, čo výrazne prispeje k lepšej bezpečnosti cestnej dopravy v našom meste“ opisuje projekt vedúca oddelenia výstavby mesta Šamorín Mária Valacsayová.

"Vyznačenie pruhov v križovatkách čiarami bude doplnené o smerové šípky a zvýraznené reflexnými dopravnými gombíkmi, navádzajúcimi vodičov v šere a tme. Úpravy vozovky v križovatkách budú zasahovať do krycích a podkladových vrstiev, časť sa odfrézuje, aby sa odstránili deformácie v podobe „koľají“. V niektorých prípadoch bude pod miestami spojov novovzniknutej a starej vozovky použitá geomreža. Križovatky budú prechádzať úpravami postupne a pri priebehu prác bude zvolený približne rovnaký postup. Ako prvá podstúpi úpravy križovatka v smere na Kráľovianky, nasledovať bude križovatka v smere do Bučuházy a práce sa uzavrú po úprave križovatky Bratislavská cesta/Pomlejská cesta,“ vysvetľuje priebeh prác Jakub Kolesár, senior oblastný manažér spoločnosti Skanska.

Realizácia prác bude vykonávaná bez prerušenia premávky za čiastočného obmedzenia dopravy, čo si pri hustote dopravy v danom úseku komunikácie bude vyžadovať zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Obojsmerná premávka bude zachovaná v dočasne zúžených pruhoch, pričom na zvyšnej šírke vozovky sa bude pracovať. Po ukončení prác na jednej strane bude premávka preložená na druhú stranu vozovky. Počas asfaltovacích prác bude krátkodobo použitá prenosná svetelná signalizácia a doprava striedavo usmernená do jedného jazdného pruhu.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                „Cesta I/63 Šamorín, križovatky„
Stavebník:                     Slovenská správa ciest                                  
Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program doprava, Prioritná os 5 a zo štátneho rozpočtu
Zhotoviteľ:                   Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Západ
Zmluvná cena:             496 200 € bez DPH
Začiatok výstavby:      5/2015
Ukončenie výstavby:  do 275 dní od odovzdania staveniska 

Súbory na stiahnutie