c

Obec Zámutov sa dočká dokončenej kanalizácie

Tlačová správa 2.6.2015 13:40 CET

Dobudovanie kanalizačnej siete a čističky odpadových vôd v obci Zámutov v okrese Vranov nad Topľou nadobudlo reálne rozmery. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Skanska, ktorá projekt v hodnote takmer 700 000 EUR bez DPH, financovaný z euro fondov, dokončí v priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov.

01

Nedokončená čistička odpadových vôd a nekompletná kanalizácia v kombinácii s rozostavanými cestami v obci už dlhšiu dobu komplikujú obyvateľom každodennú existenciu. Po negatívnych skúsenostiach s predchádzajúcim zhotoviteľom, po opakovanej verejnej súťaži prevzala spoločnosť Skanska technické i stavebné riešenie rozostavaných objektov, ako aj následné úpravy.

„Projekt dokončenia zahŕňa dobudovanie dvoch kanalizačných vetiev, dobudovanie čističky odpadových vôd vrátane doplnenia technológie a opravy ciest v obci, ktoré ostali od prechádzajúcej realizácie projektu kanalizácie v provizórnom a nevyhovujúcom stave. Vybudovaná kanalizácia nielen značne uľahčí život obyvateľov v našej obci, ale aj zabráni znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd, pričom jej nová kapacita bude takmer 150 000 m3 za rok,“ opisuje situáciu starosta obce Zámutov.

„V rámci projektu dobudujeme chýbajúcu časť kanalizačnej siete v dvoch vetvách, čo zahŕňa realizáciu zemných, výkopových prác, uloženie potrubia, vybudovanie vstupných kanalizačných šácht, vykonanie skúšok vodenepriepustnosti, následné zasypanie ryhy a rozprestretie ornice. Následne budeme realizovať úpravy a asfaltové koberce na komunikáciách v rámci obce a to nie len nad kanalizačnou ryhou, ale upravovať sa budú cesty na celej šírke,“ opisuje stavbu Ivan Gajdoš, oblastný manažér Skanska.

Ďalšia časť projektu rieši realizáciu takmer kompletnej strojnotechnickej časti čističky odpadových vôd, ako aj elektrotechnické práce vrátane merania a regulácie a dokončovacie práce na budove objektu. 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: Zámutov – Kanalizácia a ČOV - dokončenie
Investor: Obecný úrad Zámutov
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Východ
Cena diela: 698 722,88 Eur bez DPH
Spôsob financovania: Zdroje EÚ
Začiatok výstavby: 5/2015
Ukončenie výstavby: do 4 mesiacov odo dňa začatia prác

 

Súbory na stiahnutie