c

Tranzitný ťah na Poľsko v okrese Svidník sa začína opravovať

Tlačová správa 27.4.2015 12:20 CET

Slovenská správa ciest ako investor začína rekonštrukciu štátnej cesty prvej triedy I/73 so strategickým významom pre medzinárodnú dopravu zo severu na juh krajiny, ktorá tvorí prepojenie na hraničný prechod s Poľskom - Vyšný Komárnik. Opravu cesty za účelom zníženia nehodovosti a zvýšenia dopravného komfortu bude v celkovej hodnote približne 15,5 mil. eur bez DPH realizovať spoločnosť Skanska. Projekt, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Doprava a zo štátneho rozpočtu, sa v teréne spúšťa v týchto dňoch a v zmysle harmonogramu by mal trvať 420 dní.

 

01

Cesta I/73 v smere od Šarišského Štiavnika po hraničný prechod Vyšný Komárnik je zaradená do medzinárodného cestného ťahu E 371, do siete transeurópskych magistrál a pre Slovensko je dôležitou spojnicou s Poľskom. Aj kvôli nárastu ťažkej nákladnej dopravy daný úsek nespĺňa parametre štátnej cesty I. triedy a nezabezpečuje plynulú, bezpečnú a bezkolíznu premávku, ktorú by si medzinárodný úsek vyžadoval. Predmetom rekonštrukcie sú stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti, nakoľko stav vozovky je v súčasnosti nevyhovujúci.

„Predmetom rekonštrukcie cesty I/73 bude zosilnenie vozovky, v miestach nevyhovujúceho stavebno - technického stavu vozovky aj jej kompletná rekonštrukcia vrátane výmeny nevhodného podložia a sanácie zosuvov. Za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky sa zrealizuje čiastočná úprava smerového a výškového vedenia trasy v nevyhnutných úsekoch, osadí sa nadštandardné zvislé dopravné značenie zväčšených rozmerov s reflexnou povrchovou úpravou a nové bezpečnostné zariadenia. Opravy sa týkajú aj jedenástich mostných objektov a chodníkov v dotknutých obciach. Vykoná sa aj úprava vodného režimu cesty, usmernenie povrchových vôd, vydláždenie priekop, úprava priepustov a preložka uzlového telekomunikačného kábla,“ popisuje práce Ivan Gajdoš, oblastný manažér Skanska SK.

Práce na viac ako 23 kilometrovom úseku sú rozdelené do 6-tich častí, pričom prvá úvodná sa bude realizovať pri úplnej uzávere cesty I/73 medzi obcami Šarišský Štiavnik a Rakovčík a vodiči budú presmerovaní na obchádzkovú trasu. Časti 2 až 6 budú rekonštruované po poloviciach, následkom čoho dôjde k obmedzeniu dopravy do jedného jazdného pruhu s použitím svetelnej signalizácie. V daných úsekoch bude znížená rýchlosť a bezpečnosti pri práci v blízkosti verejnej premávky sa bude venovať mimoriadna pozornosť. 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce“

Miesto stavby: Prešovský samosprávny kraj, Svidník, cesta I. triedy v km 27,285 - 56,609

Realizované úseky : Časť 1. : I/73 Šarišský Štiavnik - Horizont (km 27,285-29,000) v dĺžke 1715,00 m

Časť 2. : I/73 Horizont - Svidník (km 29,000-37,786) v dĺžke 8786,0 m

Časť 3.: I/73 Rázcestie Kapišová - Ladomirová (km 43,822-47,935) v dĺžke 4113,00 m

Časť 4 : I/73 Ladomirová - Hunkovce rekonštrukcia cesty (km 47,935- 48,487) v dĺžke 552 m

Časť 5: I/73 Hunkovce - zosuv (km 48, 487- 48, 810) v dĺžke 323m

Časť 6 : I/73 Hunkovce - Vyšný Komárnik (km 48,811- 56,609 =56,821) v dĺžke 7 798,00 m

Stavebník: Slovenská správa ciest

Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava, štátny rozpočet

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK

Zmluvná cena: 15 488 756,41 € bez DPH

Začiatok výstavby: po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

Ukončenie výstavby: do 420 dní od odovzdania staveniska

 

Súbory na stiahnutie