c

Rekonštrukcia ciest na trase Šarišský Štiavnik - Hunkovce

Zákazka pre Slovenskú správu ciest „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce“ bola realizovaná v celkovej dĺžke vyše 23 km. Predmetom rekonštrukcie bola obnova krytu vozovky, výmena nevhodného podložia, nadštandardné zvislé značenie s reflexnou úpravou, vodorovné značenie, úprava smerového a výškového vedenia trasy v nevyhnutných úsekoch, osadenie nových bezpečnostných zariadení, úprava vodného režimu cesty, vydláždenie priekop, úprava priepustov a rekonštrukcia mostov.

„Na stavbe sa pracovalo nepretržite sedem dní v týždni. Položili sme približne 100 000 ton asfaltových zmesí a využili 14 000 m³ spevneného kameniva. Prácu navyše predstavovala výmena neúnosných podloží a dodatočné pyrotechnické prieskumy, pri ktorých sme dvakrát narazili na nevybuchnutú muníciu z čias 2.svetovej vojny,“ dodal hlavný stavbyvedúci Ľubomír Slimák.

Stavba bola špecifická svojím umiestnením, z čoho pramenilo najväčšie riziko - hustá medzinárodná kamiónová doprava s následným nebezpečenstvom úrazu. Podľa štatistiky Slovenskej správy ciest prešlo každý deň cestou len jedným smerom zhruba 2 000 kamiónov. Cesta je zaradená do siete transeurópskych magistrál s označením TEM7 a zároveň je aj súčasťou doplnkovej siete TINA, ktoré zabezpečujú prepojenie medzinárodnej dopravy zo severu na juh SR. Je dôležitou tranzitnou trasou a spojnicou k mestám a obciam okresu Svidník, s pokračovaním na hraničný prechod Vyšný Komárnik s Poľskou republikou.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading