c

Vodní hospodářství - pískovna

Objednatel: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
Zpracovatel PD: BPO spol. s.r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov
Název stavby: Vodní hospodářství - pískovna Milhostov
Kraj: Karlovarský
Obec: Milhostov
Projektový manažer: Vladimír Ficek
BIM koordinátor: Dana Blahnová

Název objektu: SO 1 - akumulační nádrž

Navržená retenční nádrž bude fungovat jako akumulační prostor pro technologickou vodu, čerpanou jednak z místní vodoteče, tj. Milhostovského potoka. Druhým významným zdrojem vody je vratná, odsezená voda z výperků. Jako další zdroj užitkové vody může být dešťová voda z prostoru pískovny, pokud nedojde k jejímu vsáknutí, tj zejména v případě přívalových dešťů, nebo v době jarního tání. Z této nádrže bude čerpadlem na pontonu odebírána voda pro technologii praní kameniva. Těsnění svahů a dna se předpokládá HDPE fólií JUNIFOL tl. 2,0 mm

Ploha nádrže: 3568 m2

Název objektu: SO 2 - Sedimentační nádrž

Navržená sedimentační nádrž bude zajišťovat regeneraci prací vody prostou sedimentací, tj. sedimentací bude oddělena voda od pevných jílovitých, hlinitých a jemných písčitých částí hydosměsi po praní produktů v technologické lince úpravny kameniva. Předpokládá se, že vlastní čerpání odsezené vody bude prováděno čerpadlem na plovoucím pontonu tak, aby do retenční nádrže byla čerpána nejčistší voda ze svrchních partií sedimentační nádrže. Vlastní sedimentační nádrž je situována do v minulosti vytěženého prostoru. V zájmovém prostoru budou nejprve provedeny přípravné práce, tj. odstranění náletové zeleně a sejmutí svrchní vrstvy, částečně humifikované zeminy. Tyto přípravné práce nejsou předmětem této projektové dokumentace. Po provedených přípravných pracích bude provedena 1. etapa výstavby dělící hráze, včetně terénních úprav ve zdrži. Následně bude provedeno zatěsnění sedimentačního prostoru příslušného pro 1. etapu výstavby, tj. koruna hráze na kótu 449,80 m n.m.

Plocha nádrže v horní hraně koruny - 1. Etapa:
5278,79 m2

Posledná úprava textu: 7.11.2017