c

Nitra - Mlynárce

Miesto: Nitra - Mlynárce
Termín: marec 2016 - marec 2017
Investor: MH Invest II, s.r.o.
Projektový manažér: Pavol Sládok
BIM koordinátor: Michal Mozolík (Stanislav Heriban)

Všeobecné informácie

Výstavbou križovatky sa zabezpečilo dopravné napojenie priemyselného parku Nitra Sever na rýchlostnej ceste R1 Trnava Banská Bystrica nachádzajúce sa na severozápade od mesta Nitra v katastrálnom území Mlynárce, Lužianky a Drážovce, východne od obce Lužianky, v priestore ohraničenom z juhu rýchlostnou cestou R1 Trnava Banská Bystrica a plochami situovanými južne od stavby. Súčasťou stavby je výstavba dvojpólového, prefabrikovaného mosta v dĺžke 91,0 m, dvoch rámp so zaraďovacím a vyraďovacím pruhom, okružnej križovatky a preložky poľnej cesty. Súčasťou je aj výstavba verejného osvetlenia, kanalizácie a preložiek inžinierskych sietí.

Využitie BIM

Informačný model bol využitý pri výstavbe zemného telesa komunikácií / rámp, navádzaní stavebných strojov a geodetických prác na stavbe. V prípade vybavenia stavebných strojov vhodným technologickým vybavením sa bude uvažovať o využití tohto modelu pri pokládke asfaltových vrstiev.

V súvislosti s využívaním BIM v cestnom staviteľstve bola pre Závod Tunely a ekologické stavby pod vedením Ing. Ivana Dimitrova, ml. a ich geodetickou skupinu schválená investícia do softvérového rozšírenia a využitia už vlastného 3D skenera. Po tejto investícii budeme skener schopní aktívne využívať aj pre potreby v cestnom staviteľstve (napr. Pri geodetických činnostiach, zameriavaní terénu a jeho skutočného vyhotovenia, výpočte fakturovaných objemov a realizovaní zemných prác).

Aktuálny stav

Stavba je oficiálne ukončená. Zemné práce prebiehali s využitím 3D navádzaných strojov a optimalizácie modelu pre možnosť presného vykazovania kubatúr.

Posledná úprava textu: 7.11.2017