Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Likvidácia azbestu

Zaoberáme sa odstraňovaním a sanáciou materiálov obsahujúcich azbest z najrôznejších stavebných objektov a technológií.

Azbest je označenie pre prírodnú látku využívanú v minulých rokoch pre jej vynikajúce fyzikálne a chemické vlastnosti. Bohužiaľ, v posledných rokoch je kvôli svojim karcinogénnym účinkom považovaný za jednu z najvýznamnejších škodlivín, ktorými môže byť človek vystavený.

Táto skutočnosť viedla k zákazu práce s materiálmi obsahujúcimi azbest nielen na Slovensku a v Čechách, ale vo väčšine štátov sveta.

Negatívne účinky azbestu je potrebné vziať do úvahy hlavne v stavebníctve, kde  je riziko expozície pracovníkov  prachom z azbestu najväčšie. Riziko značne stúpa pri neodbornom odstraňovaní alebo manipulácií s materiálmi obsahujúcich azbest, čoho dôsledkom je ohrozenie nielen zdravia pracovníkov, ale aj obyvateľstva žijúceho v okolí stavby, na ktorej práce s azbestom prebiehajú.

Súčasná legislatíva stanovuje podmienky pre prácu s azbestom,  ktorou sa chránia nielen pracovníci, ale aj okolie stavby a následne užívatelia objektov.

Pre túto špeciánu činnost sme vybavení potrebnou technológiou, znalosťami, skúsenosťami a nevyhnutnou licenciou.

S čím všetkým vám môžeme pomôcť:

  • Vypracovanie  projektu sanácie a  odstránenia
  • Zaistenie schválenia plánu likvidácie príslušným orgánom štátnej správy
  • Odstránnenie azbestových materiálov
  • Demolícia azbestových objektov
  • Čistenie  priestorov  kontaminovaných azbestovým prachom
  • Sanácia azbestu pomocou chemických prípravkov
  • Odvoz a likvidácia azbestu na miesta   príslušných skládok