Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Podmienky používania

Toto sú naše podmienky pre používanie webových stránok Skanska Group zahŕňajúce ochranu osobných údajov.

Referencie k  „Skanska“, „nás“ alebo „my“, ktoré nájdete nižšie v texte, sú odkazy pre Skanska AB ako poskytovateľa týchto webových stránok („stránka“) pokiaľ nie je uvedené, že určitá stránka alebo služba uvádza iný subjekt, pričom spoločnosť Skanska  sa bude vzťahovať na takýto subjekt.

Spoločnosť Skanska sa pre dôvody prevádzkovania týchto stránok a podmienok používania bude riadiť podľa zákonov ustanovených Švédskou vládou.  Spoločnosť Skanska však zahrňuje aj subjekty po celom svete, preto prosíme berte na vedomie, že ak je iná spoločnosť uvedená ako poskytovateľ určitej stránky alebo služby, zákony danej krajiny v ktorej je táto entita vytvorená môžu vyžadovať iné alebo dodatočné pravidlá. V takom prípade budú uplatňované zákony danej krajiny  a takýto subjekt ich bude v požadovanom rozsahu dodržiavať.

Právne oznámenie

Materiály na tejto stránke poskytuje spoločnosť Skanska ako službu pre jej zákazníkov a tieto materiály môžu byť použité len za účelom získania informácií. Jednotlivé kópie pre vlastné využitie môžu byť stiahnuté  v závislosti od podmienok spísaných ďalej v texte.

Vstúpením na túto stránku alebo sťahovaním akýkoľvek materiálov z tejto stránky súhlasíte s danými podmienkami používania. V prípade, že s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte túto stránku, nesťahujte z nej akékoľvek materiály a radšej túto stránku opustite.

Informácie o obchodných značkách a ochranných známkach

Všetky názvy, logá a značky sú vlastníctvom spoločnosti Skanska,  jej pobočiek,  príbuzných spoločností  alebo poskytovateľov udeľujúcich jej licencie či partnerov v spoločnom podnikaní.

Obchodné značky a ochranné známky spoločnosti Skanska môžu byť použité iba v súlade s týmito podmienkami pre používanie alebo v predchádzajúcom písomnom povolení od spoločnosti Skanska.

Hocijaké použitie obchodnej značky Skanska v reklame a predvádzaní výrobkov spoločnosti Skanska vyžaduje náležité potvrdenie.

Obmedzené použitie/Licencia pre vlastnú kópiu

Všetky informácie zahrnuté na tejto stránke ako napríklad text, grafiky, logá, obrázky, video nahrávky, zvukové nahrávky a software sú majetkom spoločnosti Skanska alebo jej správcov a sú chránené švédskymi a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Nepovolené použitie alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov na tejto stránke môže porušiť autorské práva, obchodnú značku a iné zákony, a preto podlieha aj občianskym a trestným postihom.

Táto stránka alebo akákoľvek časť sa nemôže reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predať znova alebo inak využívať pre akékoľvek komerčné účely, ak to nie je výslovne písomne povolené spoločnosťou Skanska. Máte dovolené stiahnuť si jednu kópiu informácií nachádzajúcich sa na stránkach spoločnosti Skanska z jedného počítača iba pre vaše osobné, nekomerčné, domáce využitie.

Nie je dovolené upravovať alebo prevádzať informácie v prípade hocijakých komerčných účelov; či odstrániť označenia o autorských právach alebo iných vlastníckych právach z daných informácií. Súhlasíte, že ste zodpovedný za obmedzenie akéhokoľvek nepovoleného kopírovania materiálov a za zabezpečenie, že všetci zamestnanci a spoločníci – ak aplikovateľné – Vašej organizácie dodržia tieto obmedzenia.

Taktiež ste zodpovedný za dodržiavanie všetkých  platných zákonov týkajúcich sa autorských práv. Povoľujeme Vám vyrábať kópie tejto stránky ako nevyhnutné a príležitostné kroky počas Vášho prezerania danej stránky; a môžete si vytlačiť kópiu aj pre svoje osobné využitie do takého rozsahu, ktorý je primeraný Vašim súkromným účelom. Akékoľvek ostatné použitie je prísne zakázané. Nemôžete si prispôsobovať stránku alebo pripojiť ju k inej stránke, ako je štartovacia stránka, bez nášho predošlého povolenia v písomnej forme.

Spoločnosť Skanska Vám neudeľuje žiadne výslovné alebo implikované právo podľa žiadnych patentov, autorského práva, obchodné značky alebo informácii obsahujúcich obchodné tajomstvo.

Odmietnutie záruk

Informácie tu obsiahnuté sú poskytnuté „ako sa uvádza“ bez akejkoľvek jednoznačnej či implikovanej záruky akéhokoľvek druhu vrátane záruk pre schopnosť predaja a kúpy, neporušenie duchovného vlastníctva alebo vhodnosti pre akýkoľvek konkrétny účel.  V prípade, že spoločnosť Skanska odkazuje na webové stránky tretej strany, slúži takýto odkaz len ako výhoda pre užívateľov a spoločnosť Skanska nebude niesť žiadnu zodpovednosť za obsah alebo presnosť informácií uvedených na takejto stránke.

V žiadnom prípade nebude spoločnosť Skanska zodpovedná za škody vrátane, bez obmedzenia, škody za ziskové straty, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu informácií vyvstávajúce z využitia alebo neschopnosti využiť  tieto informácie, aj keď spoločnosť Skanska bola poučená o možnosti takýchto škôd.

Spoločnosť Skanska ďalej nezaručuje presnosť a úplnosť informácií, textu, grafík, odkazov alebo iných položiek, ktoré môžu byť zahrnuté v týchto informáciách. Spoločnosť Skanska môže vykonávať zmeny v tomto obsahu alebo v produktoch v ňom popísaných hocikedy bez upozornenia. Spoločnosť Skanska sa nezaväzuje aktualizovať informácie alebo iné materiály uvedené či zapísané na tejto webovej stránke.

Príspevky užívateľov

Hocijaký materiál, informácie alebo iný prenos dát, ktorý Vy prenesiete alebo uverejníte na týchto stránkach, budú považované ako verejné, nevýhradné, bezplatné, nezmeniteľné, úplne sublicencované a nechránené vlastníckym právom („Prenosu dát“). Spoločnosť Skanska nebude mať žiadne povinnosti týkajúce sa Prenosu dát.

Spoločnosť Skanska bude moci voľne uverejňovať, kopírovať, distribuovať, pripojovať a/alebo akokoľvek inak používať hociktorý prenos dát, spolu so všetkými dátami, obrázkami, textom a ďalšími vecami v nich obsiahnutými, pre všetky komerčné a nekomerčné využitia.

Ak zadáte osobné údaje na túto stránku alebo je iným spôsobom poskytnete spoločnosti Skanska, súhlasíte týmto, aby spoločnosť Skanska použila tieto dáta za účelmi vyhodnotenia Vašich informácií a ohodnotenia produktov a služieb spoločnosti Skanska, vrátane práva odovzdania informácií tretím krajinám a uverejnení Vašich osobných údajov na internete. Spoločnosť Skanska bude zodpovedná za takéto spracovanie osobných dát podľa švédskych zákonov a v prípade nesprávnych dát alebo iných problémov týkajúcich sa osobných údajov môžete spoločnosť kontaktovať.

Nemôžete uverejniť žiadne Dáta, ktoré môžu byť posúdené ako urážlivé či porušujúce súkromie iných osôb alebo ktoré môžu byť posúdené ako reklamný marketing alebo ktoré je v hocijakom smere protizákonné či nevhodné. Spoločnosť Skanska zmaže takéto dáta v prípade ich uvedomenia a vyhradzujeme si právo na vylúčenie Vás ako používateľa zo stránky alebo služby.

Pre využitie služieb tretej strany môžu byť uplatnený podmienky tejto strany. Než začnete využívať akúkoľvek službu tejto tretej strany, prečítajte si prosím ich podmienky.

Iné

Spoločnosť Skanska môže upraviť tieto podmienky používania kedykoľvek aktualizovaním tohto príspevku.

Spoločnosť Skanska si podľa vlastného uváženia vyhradzuje právo meniť toto právne oznámenie, monitorovať alebo odstrániť príspevky; a/alebo prerušiť  prístupnosť kedykoľvek bez oznámenia.

Ak je hociktorý termín, hociktorá podmienka alebo ustanovenie tohto Právneho oznámenia uznaný ako protiprávny, neplatný, bezúčelný alebo pre akýkoľvek iný dôvod neúčinný, platnosť a účinnosť ostatných termínov, podmienok a ustanovení nebude týmto v nijakom prípade ovplyvnená alebo porušená.

Ochrana osobných údajov

Zámerom spoločnosti Skanska a jej pobočiek (Skanska alebo Skanska Group)  je, že všetky osoby, ktorých osobné údaje sú spracované spoločnosťou Skanska, si môžu byť isti, že ich súkromie sa rešpektuje a že ich osobným údajom je venovaná náležitá starostlivosť. Pozrite si aj Etický kodex spoločnosti Skanska.

Spoločnosť Skanska sa bude riadiť platnými štátnymi zákonmi o ochrane údajov, ktoré kontrolujú zber a použitie dát vzťahujúcich sa k jednotlivcom („osobné údaje“), ako aj týmto bodom o ochrane osobných údajov. Účelom tejto Ochrany osobných údajov je vytýčiť princípy upravujúce použite osobných dát, ktoré nám poskytnete, alebo ktoré o Vás obstaráme.

Spoločnosť Skanska alebo príslušná pobočka, ako je uvedené tu alebo na príslušných webových stránkach, je správcom dát, ktorý je zodpovedný za spracovanie osobných údajov, ako je tu popísané.

Informácie – Osobné údaje

Osobné údaje zahrňujúce dáta ako mená a adresy, ktoré poskytnete spoločnosti Skanska, môžu byť spracované ako manuálne tak aj počítačovo.

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované pre účel (i) vykonania žiadosti alebo dohody s Vami, (ii) poskytovania informácií alebo služieb v spojení s takouto žiadosťou alebo dohodou ako aj pre (iii) marketing a sledovanie zákazníkov a (iv) vývoj predaja/produktov, všetko stanovené spoločnosťou Skanska ako vhodné a použiteľné. Poskytnutím osobných údajov dávate súhlas k zaviazaniu sa týmito podmienkami, ktoré sú vysvetlené v bode o Ochrane osobných údajov a Podmienkach používania.

IP adresa je unikátne číslo, ktoré niekedy umožňuje identifikovať pripojenie užívateľa k internetu a je automaticky poskytované Vaším internetovým prehliadačom vždy, keď si pozeráte webové stránky. Akákoľvek návšteva webových stránok spoločnosti Skanska môže viesť k registrácií danej IP adresy pri jej vstupe na stránku. IP adresy slúži tiež k výpočtu návštevnosti a využitia stránok spoločnosti Skanska. Takéto meranie môže zahŕňať aj zbieranie informácií o tom, ako stránky využívate, a zároveň monitorovanie využívanie stránok, ktoré pomáha spoločnosti Skanska  stránky zlepšiť, zosobniť Váš zážitok prispôsobením obsahu, ktorý vidíte, optimalizovať Váš zážitok a určiť frekvenciu využitia. Toto taktiež môže platiť v spojení s hocijakými užívateľskými účtami, ktoré máte so spoločnosťou Skanska. Môžeme tiež vykonať štatistickú analýzu zozbieraných dát.

Spoločnosť Skanska môže poskytnúť Vaše osobné údaje tretej strane, ako napríklad partnerovi alebo distribútorovi našich produktov, v zmysle splniť účel, pre ktorý boli tieto údaje zozbierané. Dáta poskytované Vami môžu byť poslané iným skupinám Skanska Group a/alebo obchodným partnerom sídliacich jak v krajinách Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru tak i mimo nich.

Pri zadávaní osobných údajov online buďte prosím obozretní. Je Vašou zodpovednosťou zabezpečiť Vaše hesla a osobné informácie. Používanie tejto webovej stránky znamená potvrdenie a prijatie týchto rizík.

Príspevky užívateľov

Spoločnosť Skanska Vám môže povoliť umiestnenie informácie, komentáre alebo iného materiálu na našej stránke, sociálnych masmediálnych sieťach alebo na inej online službe. Toto slúži za účelom umožniť tok informácií o spoločnosti Skanska a jej produktoch. Prosíme aby ste si všimli podmienok pre dané príspevky  používateľa, ktoré sú vytýčené v Právnom oznámení.

Neposkytujte nám informácie o iných osobách pokiaľ nemôžete dokázať že máte povolenie k ich poskytnutiu.

Použitie cookies

Stránka môže využiť takzvané Cookies, ktoré predstavujú malé dátové súbory uložené na Vašom počítači alebo inom počítači, pripravené k využitiu so softwarom internetového vyhľadávača. Cookies poskytujú užívateľovi prístup k funkciám ako napríklad objednanie informačného materiálu a výber jazyka pre stránku, ktoré sú dostupné na tejto stránke.

Prijatím týchto podmienok používania ako aj vstupom a používaním stránok dávate súhlas s použitím vyššie zmienených cookies. S používaním cookies môžete tiež súhlasiť nastavením, ktoré prevediete vo vašom webovom prehliadači. Ak si neželáte, aby sme Vaše cookies používali, musíte opustiť stránku alebo vypnúť funkciu pre dáta cookies vo Vašom internetovom prehliadači. Prosíme, dbajte na to, že bez cookies je funkčnosť webových stránok obmedzená.

Prístup k osobným dátum a ich oprava

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov spoločnosťou Skanska, kontaktujte nás prosím: