Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Akým spôsobom môžeme udržateľný rozvoj dosiahnuť

V spoločnosti Skanska veríme, že dosahovanie udržateľného rozvoja je synonymom pre dobré podnikanie. Preto je myšlienka udržateľného rozvoja súčasťou každej líniovej organizácie. Pokiaľ to tak nie je, je potrebné to napraviť.

Pretože je Skanska decentralizovanou organizáciou, v každej obchodnej jednotke je za implementáciu zodpovedný líniový manažment, ktorého podporujú štatutárne orgány a jednotlivci/tímy s príslušnými kompetenciami.

Štruktúra manažmentu
Udržateľný rozvoj Skanska koordinujú príslušné jednotky Skanska AB. Manažment pre udržateľný rozvoj Skanska AB sa priamo zaoberá i bezpečnosťou, ochranou zdravia pri práci a životným prostredím. Jednotky Skanska AB reportujú výkonnému v viceprezidentovi Skanska AB.


Obchodné jednotky
Každá obchodná jednotka má svoj systém manažmentu pre udržateľný rozvoj, ktorý rešpektuje jej špecifiká. Často je to maticová štruktúra organizácie.

Za účelom efektivného toku politík a pokynov medzi obchodnými jednotkami a manažmentom pre udržateľný rozvoj Skanska AB existuje niekoľko skupín, ktoré majú uľahčovať implementáciu udržateľného rozvoja v Skanska:

Bezpečnostná skupina (Skanska Safety Performance Network) – bola založená v roku 2006, aby pomáhala a riadila. Je zložená z väčšiny senior bezpečnostných manažérov všetkých obchodných jednotiek a navyše z členov manažmentu pre udržateľný rozvoj Skanska AB. Stretáva sa dvakrát ročne.

Envrionmentálna skupina (Skanska Environmental Performance Network) – bola založená v roku 2006, aby pomáhala a riadila. Je zložená z väčšiny senior environmentálnych manažérov všetkých obchodných jednotek a navyše z členov manažmentu pre udržateľný rozvoj Skanska AB. Stretáva sa dvakrát ročne.

Skupina obchodnej etiky (Business Ethics Network) – bola založená v roku 2006, aby pomáhala a riadila. Je zložená zo šiestich vplyvných líniových manažérov zo šiestich obchodných jednotiek a navyše zo Skanska švédskeho etického zboru a členov manažmentu pre udržateľný rozvoj Skanska AB.


Manažérske systémy
Udržateľný rozvoj v Skanska je koordinovaný príslušnými jednotkami Skanska AB. Manažment pre udržateľný rozvoj Skanska AB sa taktiež priamo zaoberá bezpečnosťou, ochranou zdravia pri práci a životným prostredím.

Environmentálny systém riadenia ISO 14001
Všetky spoločnosti skupiny Skanska zaviedli v rámci integrovaného systému riadenia certifikovaný Environmentálny systém riadenia (EMS) v súlade s ČSN EN ISO 14001, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov, subdodávateľov a všetky činnosti spoločnosti Skanska. Tento systém nás neustále vedie k priebežnému monitorovaniu všetkých procesov a k ich zdokonaľovaniu.

Systém riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001
Skupina Skanska má v rámci integrovaného systému riadenia zavedený a certifikovaný systém riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci podľa špecifikácie OHSAS 18001. V rámci systému dohliadajú na postup stavby a kontrolu dokumentov špecialisti BOZP, ktorí sledují rovnako procesy realizované subdodávateľmi s dôrazom na dodržiavanie všetkých pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Systém riadenia kvality ISO 9001
Všetky spoločnosti skupiny Skanska v rámci integrovaného systému riadenia zaviedli a certifikovali systém riadenia kvality v súlade s ČSN EN ISO 9001, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov, subdodávateľov a všetky činnosti spoločnosti Skanska. Všetci zúčastnení sú motivovaní krátkodobými i dlhodobými parametrami, ktoré modelujú budúcu spokojnosť zákazníka a sú úzko prepojené s jednotlivými zložkami odmeňovania zamestnancov.