Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Prehľad zákonov

Prehľad zákonov súvisiacich s prevádzkou klimatizačných zariadení s výberom najdôležitejších pasáží príslušných zákonov. Prehľad je spracovaný za účelom rýchleho oboznámenia sa s uvedenými zákonmi pre potreby užívateľa klimatizačných zariadení.

Prehľad nenahrádza úplné znenie zákonov, tieto sa nachádzajú v zbierke zákonov a dostupné sú okrem iného na internetových stránkach www.justice.gov.sk, www.zbierka.sk a pod.

Legislatíva v oblasti ochrany ozónovej vrstvy zeme

Č.1. Zákon o F-plynoch č. 286/2009 a jeho vykonávacia vyhláška č. 314/2009
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006

Tento zákon a nariadenie ES upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými sklenníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Dôležité paragrafy:
§ 3 Povinnosti fyzických a právnických osôb
§ 4 Zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov
§ 5 Evidencia a oznamovacia povinnosť
§ 6 Odborná spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi


Štátna správa
§ 10 Obvodný úrad
§ 11 Inšpekcia
§ 12 Správne delikty
§ 13 Výška sankcie

Č.2. Vyhláška č. 283/1998 v znení vyhlášky č. 437/2000 Z.z. zákona č. 76/1998 Z.z. v znení zákona č. 408/2000 Z.z. na ochranu ozónovej vrstvy Zeme

§ 20 Spôsob nakladania s látkou (chladivom) pri prevádzke chladiacich zariadení
§ 11a Regulácia uvedenia na trh a používania chlórfluorovaných neplnohalogenovaných uhľovodíkov

 

Cieľom týchto zákonov, vyhlášok, nariadení a smerníc je znížiť spotrebu energie, obmedziť emisie oxidu uhličitého a predchádzať únikom regulovaných látok a F-plynov do ovzdušia. Inšpekcie klimatizačných a chladiacich systémov dopomôžu k zníženiu spotreby energie užívateľovi týchto zariadení a v značnej miere prispejú k ochrane ozónovej vrstvy.

Výsledným produktom tejto inšpekcie je ,,Karta chladiaceho okruhu“, v ktorej je zaznamenaná každá tlaková skúška a všetky identifikačné údaje zariadení. Týmto dokladom je preukázané plnenie vyššie uvedených legislatívnych predpisov a pri kontrole MŽP sa vyhnete prípadným sankciám kontrolných orgánov.

Naša spoločnosť spĺňa všetky zákonom požadované skutočnosti a všetky práce (montáž a servis klimatizácií) vykonáva v súlade s platnou legislatívou.